விநாயகர் ஸ்லோகம்

கஜானனம் பூத கனாதி சேவிதம்
கபித ஜம்பு பலசார பக்ஷிதம்
உமா சுத்தம் சோக விநாச காரணம்
நமாமி விக்நேஷ்வர பாத பங்கஜம்

Comments