நவக்ரஹ ஸ்லோகம்

இந்த ஸ்லோகத்தை மனனம் செய்து எத்தனை முறை வேண்டும் என்றாலும் சொல்ல்லாம்
இது நவக்ரஹங்களின் நற்பார்வை பெற

நமஸ் சூர்யாய சோமய மங்களாய புதாய ச
குரு சுக்ர ஷநேஸ்வராய ராஹவே கேதவே நம

Comments

brindha said…
Accidentally came across your Blog.In The 'Navagraha Slokam',You have omitted the planet 'Guru'.

It should be as follows: Namas Sooryaya Chandraaya(or Somaaya)mangalaaya buthaaya cha,Guru Sukra shanibyacha,Raghavey kethave namaha.
Rajmi's Place said…
Thanks a lot for pointing that. Infact I was trying to type them in Tamil thats where I have done a mistake I beleive. Will correct it.