காலையில் எழுந்தவுடன் (Early in the morning)

காலையில் எழுந்தவுடன் இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து வைத்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லவும்:

கராக்ரே வசத்தே லக்ஷ்மி; கர மத்யே சரஸ்வதி;
கர மூலேது கோவிந்தா ஹ: ப்ர்பதே கர தர்ஷனம்:

Every day early in the morning before you get out of your bed, open your palms in front of your eyes and chant the following sloka:

Karagre vasathe Lakshmi; Kara Madhye Saraswathi;
Kara moolethu Govindha ha: Prabathe kara darshanam:

Comments

Nandi said…
The meaning for the Sloka:

As you get up in the morning and open your eyes with your right hand in front(generally its our custom to consider Right direction and everything on the right as symbol of Good). As you see the hand the starting point of your hand is Lakshmi, in the middle stays Saraswathi and in the end is Govinda(Vishnu). You chant this sloka and you get blessed by all these three Gods and with the blessings from these three Gods you can attain fame, success and prosperity!!! This sloka's extension in Palmistry!!! Lets all chant in the morning!!