Runa Vimochana Narasimha Stotram


This sloka is for removing your debts. Chant this sloka on Lord Narasimha 3 times a day.

Devata karya sidhyartham, sabhasthambha samudbhavam,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 1

Lakshmya aalingitha vamangam, bhakthanaam vara dayakam,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 2

Aantramaladaram, sankha chakrabja aayudarinim,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 3

Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 4

Simhanadenamahatha, digdanthi bhayanasanam,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 5

Prahlada varadam, srisam, daithyeswara vidharanam,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 6

Kroora grahaih peedithanam bhakthanam abhaya pradham,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 7

Veda vedantha yajnesam, brahma rudradhi vandhitham,
Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 8

Ya idam pathathe nithyam, runa mochana samjnitham
Anrni jayathe sadyo, danam sigramavapnuyath. 9

Comments