Eka Sloki Ramayanam - Ramayana in One Sloka

We celebrated Ramanavami recently on 3rd of April. Here comes a single sloka which tells us the entire Ramayana.

Aadow raama thapovanaadhi gamanam
Hathvaa mr(u)gam kaanchanam
Vaidaehee haranam jataayu maranam
Sugreeva sambhaashanam vaalee nigrahanam
Samudratharanam lankaapuri dahanam
Paschaath raavana kumbhakarna nidhanam
Thvaethaddhi raamaayanam

Comments