Navagraha Peeda Hara Stotra

This sloka can be chanted daily to erase poverty and financial hurdles. This mantra also destroys
the afflictions of planets.

For the Sun
Grahanam Adiradithyo
Loka Rakshana Karakah
Vishamasthana Sambhootham
Peedam Harathu Me Ravih


For the Moon
Rohineesa Sudha Moorthim
Sudhagathra Sudhasanah
Vishamasthana Sambhootham
Peedam Harathu Me Vidhuh


For Mars
Bhoomi Putro Maha Thejo
Jagatha Bhayakrith Sada
Vishtikrith Vrishti Hartha Cha
Peedam Harathu Me Kujah


For Mercury
Uthpatharoopo Jagatham
Chandraputro Mahadyuthi
Soorya Priya Karo Vidwan
Peedam Harathu Me Budhah


For Jupiter
Deva Manthri Vishalakshah
Sada Loka Hithe Rathah
Aneka Shishya Sampoornah
Peedam Harathu Me Guruh


For Venus
Daithya Mantri Gurusthesham
Pranadascha MahamathiH
Prabhusthara Grahanam Cha
Peedam Harathu Me Brighu


For Saturn
Soorya Putro Deergha Deho
Vishalaksha Siva Priyah
Mandachara Prasannatma
Peedam Harathu Me Shanih

For Rahu
Aneka Roopa Varnaischa
Shathasotha Sahasra sa
Uthpatharoopo Jagatham
Peedam Harathu Me Thamah


For Kethu
Mahasiro Mahavakthro
Deergha Dhamshtro Mahabalah
Athanushchordhwa Keshascha
Peedam Harathu Me Sikhih

Comments