Siva Panchakshari Stotra

Nagendraharaya Trilochanaya
Bhasmangaragaya Maheshvaraya
Nityaya Shuddhaya Digambaraya
Tasmai Nakaraya Namah Shivaya .. 1

Mandakini salila chandana charchitaya
Nandishvara pramathanatha Maheshvaraya
Mandarapushpa bahupushhpa supujitaya
Tasmai Makaraya Namah Shivaya .. 2

Shivaya Gauri vadanabjavrunda
Suryaya Dakshadhvara Nashakaya
Shrinilakanthaya Vrushhadhvajaya
Tasmai Shikaraya Namah Shivaya .. 3

Vasishhtha kumbhodbhava gautamarya
Munindra devarchita shekharaya .
Chandrarkavaishvanara lochanaya
Tasmai Vakaraya Namah Shivaya .. 4

Yakshasvarupaya Jatadharaya
Pinakahastaya Sanatanaya
Divyaya Devaya Digambaraya
Tasmai Yakaraya Namah Shivaya .. 5

Phalastuti

Panchaksharamidam Punyam Yah Pathechchhivasannidhau.
Shivalokamavapnoti Shivena Saha Modate

Comments