Thodakashtakam

Thodakashtakam is sung by Ananda Giri a disciple of Adi Shankara.

Vidhithakhila sasthra sudha Jaladhe
Mahithopanishath kadithartha nidhe,
Hrudaye kalaye vimalam charanam,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Koruna vernally playa mama,
Brava samara dacha videoing Rodham,
Rachayakhila darsana Thathwa vidham,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Bhavatha janatha suhitha bhavitha,
Nija bodha vicharana charumathe,
Kalayeshwara jeeva viveka vidham,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Bhava eva bhavanihi may nitharam,
Samajayatha chethasi kauthukitha,
Mama vaaraya moha maha jaladhim,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Sukruthe adhikruthe bahudha bhavatha,
Bhavitha sama darshana lalasatha,
Athi deenamimam paripalaya maam,
Bhaja Sankara desiga may saranam.

Jagathi avithum kalitha kruthayo,
Vicharanthi mahaa maha saschalatha,
Ahimmsurivathra vibhasi pura,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Guru pungava pungava kethana they,
Samayamayatham nahi ko api sudhi,
Saranagatha vathsala Thathwa nidhe,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Vidhitha na maya visadhaika kala,
Na cha kinchana kanchanamasthi guro,
Dhruthameva videhi krupaam sahajam,
Bhaja Sankara desiga may saranam

Comments