Hanuman Gayathri

Anjaneya Gayathri


Om Dut Purushaya Vidmahe
Vayu Puthraya Dheemahe
Tanno Maruthi Prachodayaath !

Comments