Ganesha Sloka for kids

Gajaananam bhootha ganaathi saevitham
Kaviththa jamboo phalasaara bhaksitham
Umaasutham s(h)oka vinaas(h)a kaaranam
Namaami vignaes(h)vara paadapankajam

Comments