Hanuman Sloka to give mental strength

Mano javam , maruda thulya vegam, 
Jithendriyam buddhi matham varishtam, Vatha 
atmajam vanara yudha mukhyam, Sree rama 
dootham sirasa namami

Comments