Saneeshwara Sloka to reduce evil eye

Neelaanchana Samaabaasam - Raviputhram Yamaagrajam
Chaayaa Maarthaanda Sambhootham - Thannamaami Sanaicharam

Comments