Thodagashtakam


Vidhithakila shaastra sudha jhaladhe
Mahithopanishadh kathithartha nidhe
Hrudhaye kalaye vimalam charanam
Bhava shankara desika me charanam

Karuna varunalaya paalayamam bhava
Saagara dhukka vidhoona hrudham
Rachayakila darshana tathva vidham
Bhava shankara desika me charanam

Bavatha janatha sukhitha bhavitha
Nija bhodha vichaarana chaarumathey
Kalayeshwara jeeva viveka vidham
Bhava shankara desika me charanam

Bhava eva bhavaa idhi me nitharam
Sama jaayatha chethasi kouthukitha
Mama Vaaraya moha maha jaladhim
Bhava shankara desika me charanam

Sukruthey dhikruthey bahudha bhavatho
Bhavitha sama darshana laalasatha
Athi dheenam imam paripaalayamaam
Bhava shankara desika me charanam

Jagadtheem avithum kalitha kruthayo
Vicharanthi mahaamaha shachalathah
Ahi mamshuri vathra vibhaasi guro
Bhava shankara desika me charanam

Guru pungava pungava kethana the
Samatha mayatham nahi kopi sudhe
Sharanaagatha vathsala tathvanidhey
Bhava shankara desika me charanam

Vidhithaa na maya visha daika kala
Nacha kinchana kaanchanam asthi guro
Drutham eva vidhehi krupaam sahajaam
Bhava shankara desika me charanam

Comments