பிள்ளையார் ஸ்லோகம்

வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலராள் நோக்குண்டாம்
மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு

Comments