Vadavaraiyai Mathakki

Vadavaraiyai Mathakki song sung by M. S. Subbalakshmi one of my favourites. Here is the lyrics for the same.

Stanza 1 – Ragam hamsanandi

Vadavaraiyai maththu akki vasukiyai nanakki
kaDalvannan pandu orunal kadalvayiru kalakkinaiye
kalakkiyakai asodhaiyar kadaikayirral kattunkai
malarkkamala undhiyai mayamo marutkaithe

Stanza 2 – Raagam - Kamas
Aruporul ivanenre amararganam tozhudeththa
urupasi onru inriye ulagu adaiya undanaiye
undavay kalavinal urivennai undavay
vanthuzhay malaiyay mayamo marutkaiththe )

Stanza 3 – Raagam Hindolam
Thirandu amarar tozhudhu eththum thirumaal ninsengamala
irandadiyan muvulagum irulthira nadandhanaiye
nadandha adi panjcavarkkuth thudhaga nadandha adi
madangalay maru attay mayamo martkaiththe

Stanza 4 Raagam :Shanmugapriya
Muvulagum iradiyan murainiramba vagaimudiyath
thaviya se adiseppath thambiyodum kanpondhu
co aranum pormadiyath tol ilangai kattazhiththa
sevakansir keladha seviyenna seviye
thirumalsir keladha seviyenna seviye

Stanza 5 – Raagam - paras
Periyavanai mayavanaip perulagam ellam
virikamala undhiyudai vinnavanaik kannum
thiruvadiyum kaiyum thiruvayum seyya
kariyavanaik kanadha kan enna kanne
kan imaiththuk kanbartham kan enna kanne

Stanza 6 – Raagam : Kaapi
Madamthazhum nenjcaththuk kanjcanar vanjcam
kadandhanai, nurruvarpal narrisaiyum porrap
padarndhu aranam muzhangap panjcavarkkuth thudhu
nadandhanai eththadha na enna nave
narayana enna na enna nave

Comments