Adithya Hrudhayam| Adithya Hridayam


1) Tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam
ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam

2) Deivathaishcha samagamya drashtu mabhyagatoranam
upagamya bravid ramam agastyo bhagavan rishih

3) Rama rama maha baho shrinu guhyam sanatanam
yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi

4) Aditya hridayam punyam sarva shatru vinashanam
jayavaham japennityam akshayyam paramam shivam

5) Sarva mangala mangalyam sarva papa pranashanam
chinta shoka prashamanam ayur vardhana muttamam

6) Rashmimantam samudyantam devasura namaskritam
pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram

7) Sarva devatmako hyesha tejasvi rasmi bhavanah
esha devasura ganan lokan pati gabhasthibhih

8) Esha brahma cha vishnushcha shivas skandah prajapatih
mahendro dhanadah kalo yamassomo hyapam patih

9) Pitaro vasavassandhya hyashvanau maruto manuh
vayur vahnih prajah prana ritukarta prabhakarah

10) Adityassavita suryah khagah pusha gabhastiman
suvarna sadrisho bhanur hiranyareta divakarah

11) Haridashvas sahasrarchi sapta saptir marichiman
timiron mathanashshambhus tvashta martanda amshuman

12) Hiranyagarbhash shishiras thpano bhaskaro ravih
agnigarbho aditeh putrah shankhash shishira nashanah

13) Vyoma nathastamo bhedi rigyajussama paragah
ghanavrshti rapam mitro vindhyavithi plavangamah

14) Atapi mandali mrityuh pingalas sarva tapanah
kavir vishvo maha teja raktas sarva bhavod bhavah

15) Nakshatra graha taranam adhipo vishva bhavanah
tejasamapi tejasvi dvadashatman namostute

16) Namah purvaya giraye pashchimadraye namah
jyotirgananam pataye dinadhipataye namah

17) Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah
namonamas sahasramsho adityaya namo namah

18) Namah ugraya viraya sarangaya namo namah
namah padma prabodhaya martandaya namo namah

19) Brahmeshana chyuteshaya suryayaditya varchase
bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namah

20) Tamoghnaya himaghnaya shatrughnaya amitaamane
kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namah

21) Tapta chamikarabhaya vahnaye vishva karmane
namastamobhi nighnaya ravaye loka sakshine

22) Nashayatyesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh
payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih

23) Esha supteshu jagarti bhuteshu pari nishthitah
esha chaivagni hotram cha phalam chaivagni hotrinam

24) Vedashcha kratavashchaiva kratunam phalameva cha
yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh

25) Ena mapatsu krichchresu kantareshu bhayeshu cha
kirtayan purushah kashchin navavasidati raghava

26) Pujayasvainam ekagro deva devam jagatpatim
etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi

27) Asmin kshane maha baho ravanam tvam vadhishyasi
eva muktva tadagastyo jagama cha yathagatam

28) Etachchritva maha teja nashta shoko bhavattada
dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan

29) Adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan
trirachamya shuchir bhutva dhanuradhaya viryavan

30) Ravanam preshya hrishtatma yuddhaya samupagamat
sarva yatnena mahata vadhe tasya driho bhavat

31) Atha raviravadan nirikshya ramam
muditamanah paramam prarishya manah
nishicharapati samkshayam viditva
suragana madhyagato vachast vareti

Comments